ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εξειδίκευση

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά αντικείμενα, αλλά και σε συγγενή πεδία των Τμημάτων του Π.Δ.Μ.

Ακαδημαϊκός τίτλος

Πιστοποιείται η εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και η ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου στην εξέλιξη της επιστήμης και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της.

Επιστημονική Έρευνα

Παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιό τους.

Επιλογές Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

ΕΠΙΛΟΓΗ Α ́ Π.Δ.Σ :

  1. Υποχρεωτική εκπόνηση Δ.Δ..
  2. Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).
  3. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές (Πρακτικά).
  4. Πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων/ρισσών (ενδιάμεσα παραδοτέα, και των επιβλεπόντων αυτών, όπως περιοδικές εκθέσεις προόδου, κτλ.)
  5. Δυνατότητα παρακολούθησης και επιτυχούς περάτωσης ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β Π.Δ.Σ./ Οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με μαθησιακά αποτελέσματα και πιστωτικές μονάδες :

Το Π.Δ.Σ. περιλαμβάνει οργανωμένο πρόγραμμα μαθημάτων και λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο προγράμματος και σ ́ επίπεδο μαθημάτων. Η ολοκλήρωση του Π.Δ.Σ. απαιτεί 180 πιστωτικές μονάδες οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Υποχρεωτική εκπόνηση Δ.Δ.: 60 πιστωτικές μονάδες
 2. Δύο δημοσιεύσεις* σε διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις

  κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS): 30 πιστωτικές μονάδες

  (έκαστη)

 3. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές: 30 πιστωτικές μονάδες
 4. Πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων/ρισσών (όπως ενδιάμεσα παραδοτέα, και των επιβλεπόντων/ουσών αυτών, όπως περιοδικές εκθέσεις προόδου, κτλ.)
 5. Παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων (σε μαθήματα, εργαστήρια, ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της Δ.Δ.) ή άλλες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες (τη συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων/ρισσών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάθεση σε αυτούς επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος): 30 πιστωτικές μονάδες.
 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης Δ.Δ. στο ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο Π.Δ.Σ. έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
Είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος/η Π.Π.Σ. Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων/ρισσών σε κάθε Π.Δ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του Π.Δ.Σ..
α) Είναι κάτοχοι πιστοποίησης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2. β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η πιστοποίηση καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 δύναται να πιστοποιηθεί μετά από εξετάσεις στο οικείο Τμήμα.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η προκήρυξη πραγματοποιείται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. Οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων/ρισσών αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος. Στις προκηρύξεις ορίζονται:

 • η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων,

 • τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να εκπονήσουν Δ.Δ. καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά γνωστικό πεδίο,

 • τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών δύναται να υποβάλει αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την εκπόνηση Δ.Δ.. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

 • προτεινόμενο πεδίο/τίτλο της Δ.Δ.,
 • σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η Δ.Δ.,
 • γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής γλώσσας, με την προϋπόθεση ότι η Τριμελής Επιτροπή δύναται να την υποστηρίξει,

 • προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα της Δ.Δ., του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση Δ.Δ.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και τα έγγραφα/δικαιολογητικά που ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος σπουδών για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 και των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Στα υποχρεωτικά προσόντα του/της υποψηφίου/ας προστίθεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. Δύναται η γλώσσα να διαφέρει της αγγλικής, εφόσον αυτό κρίνεται σημαντικό για ακαδημαϊκούς λόγους από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κάθε επιπλέον πιστοποίηση γλωσσομάθειας αξιολογείται θετικά.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει τριμελείς επιτροπές ανά κατηγορία αιτήσεων, αποτελούμενες από Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως, οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της δεν προτείνει επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, η αρμόδια επιτροπή αναλαμβάνει να προτείνει τον/την κατάλληλο/η και το θέτει προς έγκριση από τη Συνέλευση.

Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας στο ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο Π.Δ.Σ. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται, επίσης, η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ.

Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν οι προϋποθέσεις, όπως η παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων, συναφείς υποχρεώσεις με την επιστημονική έρευνα, κτλ.

Διδακτορική Διατριβή

Γλώσσα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Αλλαγή τίτλου/γνωστικού αντικειμένου ή γλώσσας

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων/ρισσών

1. Nα συνεργάζονται με τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της Δ.Δ. τους,

2. Nα υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της Δ.Δ. τους σε ετήσια βάση προς τη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και να παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής

3. Να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύμφωνα με τις ανάγκες των Προγραμμάτων Πρώτου και Δεύτερου Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του/της επιβλέποντος/ουσας, καθώς και επικουρικό διοικητικό έργο στο Τμήμα π.χ. επιτηρήσεις,

4. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τον κύκλο μαθημάτων, σε περίπτωση που αυτό έχει κριθεί απαραίτητο από το Τμήμα στο οποίο εκπονούν τη Δ.Δ., και τις εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το εκάστοτε Τμήμα.

Ο κύκλος των μαθημάτων και οι προαναφερόμενες δραστηριότητες οφείλουν να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, ο συσχετισμός των προαναφερόμενων μαθημάτων και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που τους αντιστοιχούν. Αναλυτική περιγραφή απαιτείται και για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες,

5.  Να παρουσιάσουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές.

6. Να παρουσιάσουν δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη Διατριβή τους σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS). Οι δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS), θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν:

 • Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας/ισσα είναι πρώτο όνομα.

 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια βρίσκεται στη δημοσίευση.

 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών στη δημοσίευση δεν ξεπερνά τα πέντε

  (5) άτομα.

 • Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών στη δημοσίευση ξεπερνά τα πέντε (5) άτομα, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα θα πρέπει να είναι πρώτο όνομα σε τέσσερις (4) τουλάχιστον δημοσιεύσεις, όπου θα βρίσκεται και ο/η επιβλέπων/πούσα καθηγητής/τρια, με θέμα που προέρχεται από τη Δ.Δ. του/της σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

7. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία πριν την έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης της Δ.Δ. υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία τους έχει εκπονηθεί από τους/τις ίδιους/ες και δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

8.  Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος και του Π.Δ.Μ.. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, καθώς και

α) η παραβίαση των κείμενων διατάξεων όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και

β) παραπτώματα που εμπίπτουν στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη συγγραφή των Δ.Δ., συνιστούν λόγους διαγραφής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/ισσας από τον Τρίτο Κύκλο Σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Δ.Δ. και πριν την υποστήριξή της οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών των Π.Μ.Σ και κάθε άλλο δικαίωμα που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες δύνανται να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και να λαμβάνουν υποτροφίες στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή λοιπών έργων/προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση της διδακτορικής τους έρευνας.

Διαβάστε ακόμη

Χορήγηση υποτροφιών/ανταποδοτικών υποτροφιών - Κριτήρια

Διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου

Όροι για δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Αξιολόγηση – Απονομή του διδακτορικού διπλώματος

Βιομηχανικά διδακτορικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.

Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για καλωσόρισμα των πρωτοετών του τμήματος

Δοκιμαστική ανακοίνωση που αφορά το τμημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο